Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 12:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania dostawy pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie”

Ochotnicza Straż Pożarna Haczów, dnia 13.06.2019 r.
w TrześniowieInformacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję, że otwarcie ofert dot. wykonania dostawy pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie”, odbyło się
w dniu 13.06.2019 r. o godz 10:15. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 617.886,18 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1. Moto - Truck Sp. z o.o, Kielce ul. Ściegiennego 270 , cena netto: 625.000,00zł. , brutto: 768.750,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie
Krzysztof Hędrzak

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie