Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 kwietnia 2019 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 01.04.2019 r.

Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów” , odbyło się w dniu 01.04.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę:81.300,81 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1. „WOLBUD95” PPHT Andrzej Wolanin spółka jawna ,36-200 Brzozów , Przysietnica 646 cena netto: 93.640,00 zł. , brutto: 115.177,20 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury 30 dni ( licząc od dnia jej wystawienia)
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie