Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 marca 2019 11:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Malinówka i Buków ”.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 21.03.2019

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Malinówka i Buków ” odbyło się w dniu 21.03.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 115.938,32 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.TRANS-ALLEN Piotr Kozioł, ul. Floriańska 58, 38-200 Jasło , cena netto: 132.533,32 zł. , brutto: 163.015,98 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. F.H.U.ALMAX Aneta Liwosz, 38-457 Świerzowa Polska , ul. Szczepana 11 cena netto: 87.935,45zł. , brutto: 108.160,60 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie