Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2019 12:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa , remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 13.03.2019

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa , remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów”, odbyło się w dniu 13.03.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 299.649,43 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.STRABAG sp z o.o.. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena netto: 295.340,93 zł. , brutto: 363.269,34 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. Firma Handlowo Usługowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierożak, 36-207 Grabownica , Niebocko 114D cena netto: 309.963,87 zł. , brutto: 381.255,56 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., 38-400 Krosno , ul. Tysiąclecia 38, cena netto: 217.025,70 zł. , brutto: 266.941,61 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4. Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip ,36-231 Golcowa 89 , cena netto: 293.109,27 zł. , brutto: 360.524,40 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie