Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2019 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+762 - 0+897 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap III”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 07.03.2019

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+762 - 0+897 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap III”, odbyło się w dniu 07.03.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 103.205,07 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku, Niebocko 111, 36-207 Grabownica Starzeńska , cena netto: 109.050,12 zł. , brutto: 134.131,64 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. „WOLBUD95” PPHT Andrzej Wolanin spółka jawna ,36-200 Brzozów , Przysietnica 646 cena netto: 102.507,26 zł. , brutto: 126.083,93 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. Zakład Produkcyjno –Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów , ul. Zielona 10, cena netto: 139.997,50 zł. , brutto: 172.196,93 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4. Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip ,36-231 Golcowa 89 , cena netto: 108.944,71 zł. , brutto: 134.001,99 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie