Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2018 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 11.04.2018

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900” , odbyło się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 1.330.424,79 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.STRABAG sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena netto: 1.425.471,70 zł. , brutto: 1.753.330,19 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak , 81-157 Gdynia ul. Perłowa 26C/2, cena netto: 1.607.119,76 zł. , brutto: 1.976.757,30 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. REMOST sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica , cena netto: 1.258.312,41 zł. , brutto: 1.547.724,26 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4. BAU TECH GROUP sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, cena netto: 1.880.494,86 zł. , brutto: 2.313.000,68 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie