Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2019 15:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 11.04.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: „WOLBUD95” PPHT Andrzej Wolanin spółka jawna ,36-200 Brzozów , Przysietnica 646 cena netto: 93.640,00 zł. , brutto: 115.177,20 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury 30 dni ( licząc od dnia jej wystawienia)
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca korzystną cenę wykonania zamówienia, krótki termin wykonania zamówienia oraz długi termin płatności faktury.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1.„WOLBUD95” PPHT Andrzej Wolanin spółka jawna ,36-200 Brzozów , Przysietnica 646 cena netto: 93.640,00 zł. , brutto: 115.177,20 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury 30 dni ( licząc od dnia jej wystawienia) Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie