Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2019 09:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+762- 0+897 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap III

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 22.03.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+762- 0+897 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska" – etap III, został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: WOLBUD95” PPHT Andrzej Wolanin spółka jawna ,36-200 Brzozów , Przysietnica 646 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 102.507,26 zł. , brutto: 126.083,93 zł.. Termin wykonania do dnia 14.06.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji. Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1..Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku, Niebocko 111, 36-207 Grabownica Starzeńska , cena netto: 109.050,12 zł. , brutto: 134.131,64 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 56,40 punktów x 5 = 282 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 282 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 482 pkt.
2. „WOLBUD95” PPHT Andrzej Wolanin spółka jawna ,36-200 Brzozów , Przysietnica 646 cena netto: 102.507,26 zł. , brutto: 126.083,93 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300,00 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
3. Zakład Produkcyjno –Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów , ul. Zielona 10, cena netto: 139.997,50 zł. , brutto: 172.196,93 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 43,93 punktów x 5 = 219,65 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 219,65 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 419,65 pkt.

4. Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip ,36-231 Golcowa 89 , cena netto: 108.944,71 zł. , brutto: 134.001,99 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. . Liczba pkt. w kryterium cena: 56,45 punktów x 5 = 282,25 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 282,25 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 482,25 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie