Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2018 09:08 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, 24.09.2018 r.

FB.272.29.2018

Informacja o wynikach przetargu

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty.

Część I Zamówienia:

  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Ilość punktów przyznanych w kryterium cena

Ilość punktów przyznanych za zaakceptowane klauzule

Łączna ilość zdobytych punktów

4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno

129 867,00 zł

60,00

17,6

77,6

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Oferta nr 4:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Rzeszowie, oddział w Krośnie

ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno

Uzasadnienie:

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punków – 77,6 pkt (60,00 pkt w kryterium cena, 17,6 pkt w kryterium klauzule dodatkowe). Kryteria oceny ofert zostały określone w SIWZ: cena 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40%. Oferta jest prawidłowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Z postępowania w części I nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W postępowaniu w części I nie nastąpiło odrzucenie żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w części I może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.

Część II Zamówienia:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne),
  • Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR,
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
  • Ubezpieczenie assistance.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Ilość punktów przyznanych w kryterium cena

Ilość punktów przyznanych za zaakceptowane klauzule

Łączna ilość zdobytych punktów

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

81 672 zł

58,23

22

80,23

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

111 852,00 zł

42,52

16

58,52

4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno

79 260 zł

60

22,8

82,80

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Oferta nr 4:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Rzeszowie, oddział w Krośnie

ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno

Uzasadnienie:

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punków – 82,80 pkt (60 pkt w kryterium cena, 22,8 pkt w kryterium klauzule dodatkowe). Kryteria oceny ofert zostały określone w SIWZ: cena 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40%. Oferta jest prawidłowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Z postępowania w części II nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W postępowaniu w części II nie nastąpiło odrzucenie żadnej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w części II może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

Część III Zamówienia:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Ilość punktów przyznanych w kryterium cena

Ilość punktów przyznanych za zaakceptowane klauzule

Łączna ilość zdobytych punktów

1.

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 28-600 Radom

11 048,00 zł

58,49

22,00

80,49

2.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra

11 586 zł

55,77

22,00

77,77

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

10 770

60

22

82,00

4.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno

14 880,00 zł

43,43

0,00

43,43

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:


Oferta nr 3:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
Uzasadnienie:
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punków – 82 pkt (60 pkt w kryterium cena, 22,00 pkt w kryterium klauzule dodatkowe). Kryteria oceny ofert zostały określone w SIWZ: cena 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych 40%. Oferta jest prawidłowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Z postępowania w części III nie został wykluczony żaden Wykonawca.


W postępowaniu w części III nie nastąpiło odrzucenie żadnej oferty.


Umowa w sprawie zamówienia publicznego w części III może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie