Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lipca 2018 08:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska”.

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.2.7.2018

Haczów, dn. 13..07.2018 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska”, został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma PUH ‘SATEL” , Bogusław Salisz , 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Krzywa 164, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto 69.536,22 zł. , brutto: 85.529,55 zł.. Termin wykonania do dnia 07.09.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji. Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. PUH ‘SATEL” , Bogusław Salisz , 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Krzywa 164, cena netto: netto 69.536,22 zł. , brutto: 85.529,55 zł.., termin wykonania zamówienia do dnia 07.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
2.FHU ALMAX Aneta Liwosz , 38-457 Świerzowa Polska , ul. Szczepana 11, cena netto: 70.731,71 zł. , brutto: 87.000,00 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 07.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 58,99 punktów x 5 = 294,95 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 294,95 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 494,95 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie