Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2018 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów, Jabłonica Polska ,Trześniów”

WÓJTGMINY HACZÓW

IIG.271.2.6.2018

Haczów, dn. 26.06.2018 r.

Informacja o wynikach przetargu

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Jasionów, Jabłonica Polska, Trześniów” został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma Handlowo-Usługowa SŁAWEX mgr inż. Sławomir Pierożak, 36-207 Grabownica, Niebocko 114D, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto126.462,60 zł., brutto: 155.549,00 zł. Termin wykonania do dnia 17.09.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji. Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1. Zakład Produkcyjno - Usługowo-Handlowy BOGBUD Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów, ul. Zielona10, cena netto: 129.951,00 zł., brutto: 159.839,73zł., termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 58,39 punktów x 5 = 291,95 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 291.95 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 491,95 pkt.

2.Firma Handlowo-Usługowa SŁAWEX mgr inż. Sławomir Pierożak, 36-207 Grabownica, Niebocko 114D,cena netto: 126.462,60zł., brutto: 155.549,00 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300,00 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.

Wójt Gminy Haczów


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie