Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2018 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego”.

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.2.4.2018

Haczów, dn. 19.06.2018 r.
INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Haczów oraz wykonanie placu parkingowego” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto 308.942,93 zł. , brutto: 379.999,80 zł. Termin wykonania do dnia 31.08.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji. Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1.Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa 89 cena netto: 324.778,80 zł. , brutto: 399.477,92 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 57,01 punktów x 5 = 285,5 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 285,5 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. = 435,50 pkt.
2. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38, cena netto: 308.942,93 zł. zł. , brutto: 379.999,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500,00 pkt.
3.Firma Handlowo –Usługowa ‘SŁAWEX” mgr inż. Stanisław Pierożak , 36-207 Grabownica , Niebocko 114D , cena netto: 355.617,21 zł. , brutto:437.409,17 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 52,12 punktów x 5 = 260,60 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 260,60 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 460,60 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie