Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 czerwca 2018 13:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka”

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.2.5.2018

Haczów, dn. 15.06.2018 r.


Informacja o wynikach przetargu
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka” został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy BOGBUD Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto 123.244,50 zł. , brutto: 151.590,74 zł.. Termin wykonania do dnia 16.07.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji. Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy BOGBUD Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10, cena netto: 123.244,50 zł. , brutto: 151.590,74 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.07.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300,00 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
2.Firma Handlowo-Usługowa SŁAWEX mgr inż. Sławomir Pierożak , 36-207 Grabownica , Niebocko 114D, , cena netto: 151.128,00 zł. , brutto: 185.887,44 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 16.07.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 48,93 punktów x 5 = 244,65 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 244,65 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 444,65 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie