Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2018 07:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.2.3.2018

Haczów, dn. 04.06.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2093, 2094/1, 2094/2, 2095 w miejscowości Haczów”, został rozstrzygnięty.
Jedyną ofertę cenową przedstawiła Firma: F.P.U Elektro-System Łukasz Sokołowski , 38-500 Sanok, ul. Szopena 10, cena netto: 13.685,63 zł. , brutto: 16.833,32 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 15.06.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca korzystną cenę wykonania zamówienia, krótki termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. F.P.U Elektro-System Łukasz Sokołowski , 38-500 Sanok, ul. Szopena 10, cena netto: 13.685,63 zł. , brutto: 16.833,32 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 15.06.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie