Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2018 11:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900 "

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 17.04.2018 r.
INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900 ” został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: REMOST sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Przemysłowa 10 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto 1.258.312,41 zł. , brutto: 1.547.724,26 zł. Termin wykonania do dnia 16.08.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. Strabag sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena netto: 1.425.471,70 zł. , brutto: 1.753.330,19 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 52,96 punktów x 5 = 264,80 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 264,80 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 464,80 pkt.
2. Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak Gdynia, 81-157 Gdynia , ul. Sucharskiego 17C/2, cena netto: 1.607.119,76 zł. , brutto: 1.976.757,30 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 46,98 punktów x 5 = 234,90 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 234,90 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 434,90 pkt.
3. REMOST sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Przemysłowa 10, cena netto: 1.258.312,41 zł. , brutto: 1.547.724,26 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300,00 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
4. BAU TECH GROUP Sp. z o.o. ,ul. Jana Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów cena netto: 1.880.494,86 zł. , brutto: 2.313.008,68 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 40,15 punktów x 5 = 200,75 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 200,75 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 400,75 pkt.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie