Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 marca 2018 14:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów

Haczów, dn. 16.03.2018 r.

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.1.2.2018


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów”, został rozstrzygnięty.


Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Państwa Firma: TERRA MOTA sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: 4.657.948,56 zł. netto, brutto: 5.729.276,73 zł. Termin wykonania do dnia 02.08.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew.


Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w SIWZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.


Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:


1.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o.o.33-380 Krynica- Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118, cena netto: 5.643.292,30 zł., cena brutto: 6.941.249,52 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 0 punktów , liczba punktów w kryterium termin wykonania: 0 punktów, liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 0 punktów., Łączna liczna punktów: 0


2. TERRA MOTA sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice, cena netto: 4.657.948,56 zł., cena brutto: 5.729.276,73 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Łączna liczna punktów: 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


3. Konsorcjum, Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka akcyjna, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26, Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36- 046 Zgłobień 15, cena netto: 4.753.658,54 zł., cena brutto: 5.847.000,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 58,79 punktów x 5 = 293,95 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów Łączna liczna punktów: 293,95 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 493,95 pkt.


4.Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum, Zakład Instalacji Sanitarnych - Niedziałek Adam ul. Św. Jana 4, 38-120 Czudec, Partner nr 1 HYDROTECH Piotr Sereda, ul. Dynowska 20A, 37-200 Przeworsk, Partner nr 2 Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane BUDAMEX Damian Sereda”, Głogowiec 119, 37-204 Tryńcza , cena netto: 4.799.610,88 zł., brutto: 5.903.521,39 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 58,23 punkty x 5 = 291,15 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów Łączna liczna punktów: 291,15 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 491,15 pkt.


Jednocześnie informuję że na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r., poz. 1579.) została odrzucona oferta firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o.o.33-380 Krynica- Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118. Zamawiający w trybie art. art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrócił się z wnioskiem do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni.. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o.o. pismem z dnia 08.03.2018 r. nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Mając powyższe na uwadze w/w oferta została odrzucona.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie