Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 kwietnia 2018 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wyborze oferty

Dot. przetargu nieograniczonego pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów ”.

Wójt Gminy Haczów

IIG.271.1.2.2018

Haczów, dnia 06.04.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów ”.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 w związku z art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuję, że Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 cyt. wyżej ustawy dokonał ponownego wyboru oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Jako najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę Wykonawcy nr 3 tj. : Konsorcjum Firm: ,Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka akcyjna, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26 ,Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 36- 046 Zgłobień 15,

Cena oferty wyniosła: netto: 4.753.658,54 zł., cena brutto: 5.847.000,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, warunki płatności: przelew.

Uzasadnienie wyboru.

W dniu 16.03.2018 r. Zamawiający dokonał w niniejszym postepowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert wybierając ofertę nr 2 złożoną przez firmę : TERRA MOTA sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice, za cenę 4.657.948,56 zł netto, 5.729.276,73 zł brutto ( zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16.03.20018 r. znak IIG 271.1.2.2018) Wobec braku gotowości ze strony Wykonawcy do podpisania umowy w wyznaczonym terminie ze względu na przedłużającą się procedurę wydania polisy gwarancji niezbędnej do podpisania umowy, Wykonawca wystąpił z pismem w dniu 23.03.2018 r. z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 29.03. 2018 r. Zamawiający pismem z dnia 23.03.2018 r. znak: IIG 271.1.2.2018 przychylił się do prośby Wykonawcy i przesunął termin podpisania umowy na dzień 29.03.2018 r. Wykonawca pismem z dnia 27.03.2018 r. poinformował Zamawiającego, że nie uzyskał gwarancji należytego wykonania umowy i nie jest w stanie spełnić wymagań formalnych potrzebnych do podpisania umowy. Zamawiający pismem z dnia 28.03.2018 r. znak: IIG 271.1.2.2018 oświadczył Wykonawcy, że traktuje jego stanowisko jako odmowę podpisania umowy i zaprzestaje dalszych czynności wobec firmy Terra Mota, a zadanie powierzy innemu wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą pzp. Wykonawca w dniu określonym na zawarcie umowy, tj . 29.03.2018 r. wniósł pismo informujące o wyrażeniu zgody na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej przez firmę ubezpieczeniową przedkładając nie podpisany przez Ubezpieczyciela wzór gwarancji prosząc o akceptację i dodatkowe dwa dni robocze niezbędne do jej zatwierdzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W związku z nie dotrzymaniem przez Wykonawcę obowiązku przybycia wraz z gwarancją należytego wykonania umowy w dniu 29.03.2018 do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, Zamawiający poinformował Wykonawcę pismem z dnia 30.03.2018 r znak: IIG 271.1.2.2018 o braku podstaw do dalszych czynności względem firmy TERRA MOTA, w związku z niespełnieniem wymogów formalnych niezbędnych do podpisania umowy.

Mając powyższe na uwadze , Zamawiający zgodnie z art., 94. ust 3 ustawy Pzp dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny tj. oferty nr 3 złożonej przez Konsorcjum Firm: ,Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka akcyjna, 38400 Krosno, ul. Grodzka 26 ,Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 36- 046 Zgłobień 15.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie