Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 maja 2019 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie ”.

Wójt Gminy Haczów
IIG. 271.1.4.2019

Haczów, dnia 31.05.2019 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Wójt Gminy Haczów zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie ”.
Postępowanie unieważniono po upływie terminu składania ofert. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający powziął informacje o niejasnościach w kryteriach oceny ofert , które dotyczą obliczania punktacji za termin wykonania zadania.. Na skutek omyłki pisarskiej dłuższemu terminowi wykonania przypisano większą ilość punktów, zaś krótszemu terminowi przyporządkowano mniejszą ilość punktów. Analizując przedstawioną sytuację, stwierdzono, że w w/w stanie nie ma możliwości rzetelnej oceny złożonych ofert i przyznania odpowiedniej punktacji. Ponadto zaistniała sytuacja może mieć wpływ na wynik postępowania, a samo postępowanie jest obarczone wadą unieważniającą zawarcie ważnej umowy. (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.) Mając powyższe na uwadze przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie