Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2019 12:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej”.

Wójt Gminy Haczów
IIG. 271.1.2.2019

Haczów, dnia 14..05.2019


INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej”.


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust .3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź zm.) Wójt Gminy Haczów zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej”.
Podstawą w/w decyzji jest fakt , że wszystkie złożone oferty firm biorących udział w postępowaniu przewyższają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia,. Zamawiający w chwili obecnej nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia , chyba że Zmawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na uwadze przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.


WÓJT GMINY HACZÓW
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie