Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 kwietnia 2018 13:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o udzieleniu zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512352-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail ughaczow@ks.onet.pl, faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów”. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej oraz ochrona środowiska naturalnego. Budową wodociągu objęte będą miejscowości Haczów i Trześniów. Budową kanalizacji miejscowości: Jasionów, Buków i Trześniów. Zadanie obejmuje wykonanie łącznie: ok. 2.7 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, o średnicach od 75-250 mm, budowę 2 przepompowni ścieków oraz budowę ok. 18,2 km sieci wodociągowej o średnicach od 32 – 225 mm. Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada również budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Charakterystyka robót. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionowie przysiółek „RUDA” Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych w miejscowości Jasionów przysiółek „Ruda”. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z rowem melioracyjnym  budowa przepompowni ścieków  budowa ogrodzenia terenu przepompowni ścieków oraz placu manewrowego  utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni  zakres prac niezbędny do podłączenia 4 budynków mieszkalnych 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionowie „na kopalnię” Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych w miejscowości Jasionów przysiółek „na kopalnię”. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z rowem melioracyjnym  budowa przepompowni ścieków  budowa ogrodzenia terenu przepompowni ścieków oraz placu manewrowego  budowa drogi dojazdowej do przepompowni  zakres prac niezbędny do podłączenia 10 budynków mieszkalnych 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionów „koło szkoły” Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych w miejscowości Jasionów przysiółek „koło szkoły”. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z rowem melioracyjnym  zakres prac niezbędny do podłączenia 4 budynków mieszkalnych 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionów „koło SKR” Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych w miejscowości Jasionów przysiółek „koło szkoły”. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z rowem melioracyjnym  zakres prac niezbędny do podłączenia 9 budynków mieszkalnych 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionowie gm. Haczów Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku mieszkalnego w miejscowości Jasionów. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zakres prac niezbędny do podłączenia 1 budynku mieszkalnego 6.Budowa kanalizacji sanitarnej w Trześniowie gm. Haczów Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku mieszkalnego w miejscowości Trześniów. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Trześniowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)   zakres prac niezbędny do podłączenia 1 budynku mieszkalnego 7.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buków Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych w miejscowości Buków. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowie. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej  zabezpieczenie skrzyżowań kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  - zabezpieczenie skrzyżowań z drogami  zakres prac niezbędny do podłączenia 2 budynków mieszkalnych 8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów , etap I Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do celów bytowo-gospodarczych dla mieszkańców wsi Trześniów. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów  zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  - zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z drogami  zakres prac niezbędny do podłączenia 111 budynków mieszkalnych, 9.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów, etap I Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do celów bytowo-gospodarczych dla mieszkańców wsi Haczów. W zakres zadania wchodzi:  budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów  zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne)  - zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z rzekami i drogami  zakres prac niezbędny do podłączenia 118 budynków mieszkalnych, Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w projektach budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-8, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5924613.18
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum, Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@prid.pl
Adres pocztowy: lider: ul.Grodzka 26, Partner: Zgłobień 15
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: lider: Krosno, Partner: Zgłobień
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5847000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5729276.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6941249.52
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Tak

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie