Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2018 14:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o otwarciu ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska”.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 03.07.2018

Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź zm.) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania dostawy pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonica Polska”, odbyło się w dniu 03.07.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 81.263,89 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.Firma Handlowo Usługowa ALMAX Aneta Liwosz , 38-457 Świerzowa Polska , ul. Szczepana 11, cena netto: 70.731,71. zł. , brutto: 87.000,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SATEL Bogusław Salisz , 39-120 Sędziszów Małopolski , ul. Krzywa 164, cena netto: 69.536,22 zł. , brutto: 85.529,55 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.09.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie