Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o otwarciu ofert

Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+897- 1+053 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap I


Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+897- 1+053 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap I”, odbyło się w dniu 04.04.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 109.685,89 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:


1.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku, Niebocko 111, 36-207 Grabownica Starzeńska , cena netto: 106.583,36 zł. , brutto: 131.097,53 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 29.06.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.


2. TERRA MOTA sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice, cena netto: 144.057,03 zł. , brutto: 177.190,15 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 29.06.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.


Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów Stanisław JakielBiuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie