Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 maja 2019 10:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.3.2019

Haczów, dnia 10.05.2019


Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póż zm. ) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:


Pytanie:
1. W przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" o numerze sprawy IIG. 271.1.3.2019 trzeba wpisać kwotę netto i brutto, a pod tym napisane jest "w terminie do dnia......2019 r." Chodzi tu Państwu o to do jakiego dnia mogą nam zapłacić Państwo fakturę za całość zamówienia ?

Odpowiedź:
Należy wpisać datę do której wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia , a nie dzień zapłaty faktury . Termin płatności faktury jest również do uzupełnienia przez Wykonawcę ( jako jeden z trzech wymienionych w SIWZ kryteriów oceny ofert ) i znajduje się poniżej w/w wierszy.


Z up. Wójta
Piotr Sabat
Kierownik Referatu Inwestycji
i Inicjatyw Gospodarczych

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie