Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 października 2018 15:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

dot. wykonania usług pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 25.10.2018

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. usług pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów”, odbyło się w dniu 25.10.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 606.154,39 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w usług:
1.Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy , 38-200 Jasło ul. Hankówka 28. Wykonawca przedstawił następujące ceny netto , brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( za 1 tonę , 1 Mg)
1.Papier , tektura: 523,00 zł. netto , 564,84 zł brutto
2. Tworzywa sztuczne: 523,00 zł. netto , 564,84 zł brutto
3.Metale: 523,00 zł. netto , 564,84 zł. brutto
4.Szkło : 265,00 zł netto, 286,20 zł. brutto
5.Odpady budowlane: 430,00 zł. netto , 464,40 zł brutto
6.Odpady wielkogabarytowe: 820,00 zł. netto, 885,60 zł brutto
7. Odpady niebezpieczne, 1348,00 zł. netto, 1455,84 zł brutto
8.Odpady ze spalania paliwa stałego w instalacjach c.o. ( popioły) : 508,00 zł. netto, 548,64 zł. brutto
9. Zużyte opony z pojazdów mechanicznych, : 523,00 zł.. netto , 564,84 zł. brutto
10.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,: 340,00 zł. netto, 367,20 zł. brutto
11. Odpady roślinne ulegające biodegradacji : 385,00 zł. netto, 415,80 zł. brutto , z czego transport odpadów na RIPOK w Krośnie : 100,00 zł. netto, 108,00 zł. brutto za 1 tonę , Mg )
12. Odpady zmieszane: 778,00 zł netto, 840,24 zł. brutto , z czego transport odpadów na RIPOK w Krośnie : 328,00 zł netto , 354,24 zł. brutto za 1 tonę , Mg )


Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie