Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2018 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni , zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 01.03.2018


Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup podwozia uniwersalnego do mocowania zbiornika asenizacyjnego i skrzyni , zbiornika asenizacyjnego do transportu ścieków i osadów oraz skrzyni ładunkowej z trójstronnym wywrotem.”, odbyło się w dniu 01.03.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 117.886,18 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w dostaw:
1.P.P.H.U. „A.R.Chmielewski s.j.”, Kleczanów 155, 27-641 Obrazów , oddział w Sanoku ul. Piastowska 3, 38-500 Sanok , cena netto: 109.100,00 zł. , brutto: 134.193,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 15.06.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 24 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie