Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2018 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów ”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 15.02.2018
Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów ”, odbyło się w dniu 15.02.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 5.924.613,18 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:


1.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik sp. z o.o. ,33-380 Krynica Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118 , cena netto: 5.643.292,30 zł. , brutto: 6.941.249,52 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. TERRA MOTA sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice, cena netto: 4.657.948,56 zł. , brutto: 5.729.276,73 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. Konsorcjum firm : Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „AWERS” sp. z o.o., 36-046 Zgłobień 15 cena netto: 4.753.658,54 zł. , brutto: 5.847.000,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4.. Konsorcjum firm : Lider Konsorcjum: : Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek , 38-120 Czudec , ul. Św. Jana 4, Partner nr 1 : Hydrotech Piotr Sereda , ul. Dynowska 20a, 37-200 Przeworsk , Partner nr 2 : Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Budamex Damian Sereda,, Głogowiec 119, 37-204 Tryńcza cena netto: 4.799.610,88 zł. , brutto: 5.903.521,39 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 02.08.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie