Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2018 11:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów i Jabłonica Polska ”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 14.02.2018

Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów i Jabłonica Polska ”, odbyło się w dniu 14.02.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 105.326,40 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.FHU ALMAX Aneta Liwosz ,38-457 Świerzowa Polska ul. Szczepana 11, cena netto: 63.130,08 zł. , brutto: 77.650,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 23.04.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. TRANS-ALLEN Piotr Kozioł , ul. Floriańska 58, 38-200 Jasło , cena netto: 77.004,78 zł. , brutto: 94.715,87 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 23.04.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie