Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2018 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie”.

Wójt Gminy Haczów


Haczów, dnia 30.01.2018

Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz.1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania dostawy pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół we Wzdowie”, odbyło się w dniu 30.01.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 438.721,54 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.TORAKOL Rajmund Zalewski , Koszczały 9 , 88-210 Dobre, cena netto: 346.295,34 zł. , brutto: 425.943,27 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2.APIS POLSKA SP.ZO.O. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, cena netto: 409 481,13 zł. , brutto: 503.661,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3.”Bellsport” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom, cena netto: 429.183,75 zł. , brutto: 527.896,01 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4.P.P.H.U. Skrijka Piotr , Hłomcza 6, 38-503 Mrzygłód, cena netto: 399.468,64 zł. , brutto: 491.346,43 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
5.FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek , 36-220 Jasienica Rosielna 269B, cena netto: 335.366,33 zł. , brutto: 412.500,59 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
6.Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów , ul. Zielona 10, cena netto: 327.700,00 zł. , brutto: 403.071,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.


Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie