Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.1.2018 Haczów, dnia 24.01.2018

Wykonawcy – Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579) w załączeniu przekazuję treść zapytań ( wg oryginalnej pisowni) i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:
Pytanie 1. Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni pu w sposób niezgodny ze standardami w branży, przyjętą technologią i obowiązującą normą.
Po pierwsze projekt podaje parametry nawierzchni:

Powyższe wymagania są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.
Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

? 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

? 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

? 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

? 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

- multisport

- lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm2

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

? 0,4

? 40

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

? 0,4

? 20

? 40

? 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

? 4

? 3

Amortyzacja, %:

- multisport

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

? 6

? 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport

? 0,89/? 85


Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014, mimo że projekt powołuje się na nią w wymaganych dokumentach.
Podane w projekcie parametry są oparte na badaniach wg starej nomenklatury ITB, która nie jest już stosowana i nie jest kompatybilna z aktualną normą PN-EN 14877:2014.
Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie Unii Europejskiej jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytut/laboratorium do tego umocowany.
Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w m. Wzdów tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.
Po drugie projekt podaje grubość wierzchniej warstwy nawierzchni pu – natrysku - niezgodnie z przyjętą technologią.
Projekt podaje, że warstwa natrysku ma mieć grubość min. 3 mm, co jest niezgodne z przyjętym jedynym wzorcem/modelem technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta.
Informujemy, że jedyny wzorzec/model nawierzchni typu NATRSYK (bez względu na producenta) przewiduje, że wierzchnia warstwa ma zawsze ok. 2 mm. Dolna warstwa z SBR ma grubość ok. 11 mm.
Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie można również zmieniać frakcji granulatu EPDM na większy niż 0.5-1.5 mm.
Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią.
W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni pu typu NATRYSK.
Jednocześnie informujemy, że warstwa natrysku składa się nie z lepiszcza pu a systemu pu (mieszanina lepiszcza pu i barwnika pu) zmieszanego z granulatem EPDM.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni pu typu NATRYSK o grubości warstw zgodnie z technologią posiadających:
- Certyfikat IAAF (Product Certificate).
- Raport z badań potwierdzający zgodność z wymaganiami IAAF wydany przez akredytowaną przez IAAF jednostkę.
- Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 wykonany przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Raport z badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (zawartość związków chemicznych) wykonany przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Raport z badań WWA określający kategorię.
- Atest higieniczny PZH lub równoważny.
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującymi w branży standardami, technologią i normą.
Odpowiedź: Zamawiający żąda aby wykonana nawierzchnia boiska była zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji dołączonej do SIWZ . Ponadto informuję że przedmiotowa inwestycja nie jest pierwszą realizowaną przez Zamawiającego . Posiadamy na swoim terenie szereg boisk wykonanych w tej technologii. Pomimo upływu lat nie zanotowano żadnych usterek w trakcie eksploatacji w tym również. braku przepuszczalności wody.

Pytanie 2. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.


Odpowiedź: Zamawiający żąda wykonania nawierzchni zgodnie załączoną do SIWZ. dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia,


Pytanie 4.Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.


Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie 5.Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.


Odpowiedź: Zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.


Pytanie 6.W związku z brakiem jednoznacznych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią (szczególnie dotyczy to nawierzchni pu), proszę o potwierdzenie, że w przypadku ich wystąpienia możliwa będzie zmiana terminu wykonania robót o okres występowania tych warunków.
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania robot. Jest ono jednym z kryteriów oceny ofert.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie