Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2014 13:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji "ASYSTENT RODZINY" - umowa zlecenie na okres od 01.05.2014r. do 31.12.2014r.

OGŁOSZENIE
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOECZNEJ W HACZOWIE

Zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:
ASYSTENT RODZINY

I.Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie 36-13 Haczów 573

II.Określenie stanowiska pracy:

Asystent rodziny - umowa zlecenie na okres od 01.05.2014r. do 31.12.2014r.

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U 2013 r. poz. 135 z późn. zm. i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
   a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

IV. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2012r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odporność na sytuacje stresowe.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. l,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę w godzinach od 7.°° do 21.°°

Asystent rodziny będzie świadczyć usługę zgodnie z comiesięcznym szczegółowym harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Asystent rodziny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym także w dniu ustawowo wolne od pracy.

Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg zatrudnienia,
 1. kserokopia dowodu osobistego,
 2. oświadczenie o niekaralności,
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 5. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, póz. 926, z późn. zm.) " (odręcznie podpisane)

VII. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie 36-213 Haczów 573, pokój nr 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r.
do godz. 1500.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie (decyduje data wpływu do Ośrodka) Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kierownik GOPS w Haczowie
Stanisława Stepek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie